Förklaring av statistiska begrepp
Incidens
Incidens är antalet nya fall under en bestämd period i en viss population. Informationen samlas rutinmässigt in av cancerregister. Incidens kan uttryckas som ett absolut tal per år eller som en rat per 100 000 invånare och år (se även åldersspecifik rat och ÅSR nedan). Raten ger en uppskattning av den genomsnittliga risken att utveckla cancer

Mortalitet
Mortalitet är antalet dödsfall som inträffar under en bestämd period i en viss population. Mortalitet kan uttryckas som ett absolut tal per år eller som en rat per 100 000 invånare och år.

Relativ Överlevnad 
Relativ överlevnad definieras som kvoten mellan den observerade överlevnaden bland cancerpatienter och den förväntade överlevnaden baserad på befolkningsdata givet samma kön, ålder och kalenderperiod. Det kan tolkas som sannolikheten att överleva givet frånvaro av andra dödsorsaker. NORDCAN använder generellt kohort-metoden och följer upp patienter 1 respektive 5 år efter diagnos (och dessutom efter 10 år för bröst- och prostatacancer). För de senare diagnosperioderna når uppföljningsperioden inte upp i 5 respektive 10 år: beräkningarna kompletteras då med överlevnadsdata från patienter från tidigare perioder enligt så kallad hybrid-metod. International Cancer Survival Standards (ICSS) används för åldersstandardisering.

International Cancer Survival Standards (ICSS). Tre kategorier av standardpopulationer som använts vid åldersstandardisering i Nordic cancer survival study 1964-2003.
Standardpopulation ICSS 3 ICSS 2 ICSS 1
Huvudsaklig ålderskategori Unga vuxna Åldersberoende i liten utsträckning Äldre
Andel av cancerdiagnoser (%) 2.5 10.2 87.3
Cancerläge Testikel, Hodgkins lymfom Akut leukemi Skelett Malignt melanom i huden,livmoderhals,hjärna, sköldkörteln, bindväv, muskler och annan mjuk vävnad Övriga lägen + summerade grupper
Åldersgrupp och tilldelad vikt (W) i % Ålder W Ålder W Ålder W Ålder W Ålder W
0-29 31 0-29 31 0-29 7
30-39 21 30-39 13
40-49 13 30-49 34 40-49 16 0-49 36 0-49 12
50-59 19 50-59 17
50-69 20 50-69 20 50-69 41 60-69 22 60-69 27
70-79 10 70-79 16 70-79 29
70-89 15 80-89 5 70-89 23 80-89 7 80-89 15
90+ 0 90+ 0 90+ 0 90+ 0 90+ 0

Prevalens 
Prevalensen av en viss cancer är antalet personer i en befolkning som har fått den aktuella cancerdiagnosen och som fortfarande lever vid en given tidpunkt, vanligtvis vid slutet av ett år. Personer som fått mer än en cancerdiagnos ingår i prevalensen för respektive läge från tidpunkten för diagnos samt i gruppen ”Samtliga lägen utom icke-malignt melanom i huden” från tiden för den första diagnosen.
Total prevalens är antalet levande personer med en viss diagnos vid en given tidpunkt oavsett hur lång tid som gått sedan diagnosen ställdes, och oavsett om personen fortfarande behandlas eller anses botad. Partiell prevalens begränsar antalet patienter till de som fick diagnos under en avgränsad tid tillbaka och är ett användbart mått på sjukdomens belastning på samhället. Prevalens som grundas på fall som diagnostiserats inom ett, tre, fem, tio år tillbaka samt alla år redovisas i NORDCAN eftersom de sannolikt approximerar olika stadier av cancerterapi; omedelbar behandling (ett år), klinisk uppföljning (tre år) och bot (fem år). Patienter som fortfarande lever fem år efter diagnos anses vanligtvis botade eftersom mortaliteten bland dessa är snarlik den i den övriga befolkningen. Det finns dock undantag, speciellt bröstcancer. Prevalens redovisas både i antal och som en andel per 100 000 personer. Åldersstandardiserad prevalens (andel) finns tillgängligt för jämförelse mellan länder med samma standardpopulationer som för incidens och mortalitet (Världen (W), Europa (E) och Norden (N)).

Population under risk
Den del av befolkningen som har möjlighet att utveckla en viss cancer. Det definieras utifrån demografiska data såsom bostadsort, kön, åldersgrupp etc. År under risk räknas i personår.

Åldersspecifik rat (engelska: age-specific rate)
Den åldersspecifika raten beräknas genom att dela antalet nya cancerfall i en åldersgrupp under en viss tidsperiod med motsvarande antal personår i populationen under risk i samma åldersgrupp och tidsperiod. För cancer uttrycks detta vanligen som en årlig rat per 100 000 personår. I NORDCAN används åldersgrupper om 5 år (högsta gruppen är 85+)

Ojusterad rat (engelska: crude rate)
Incidens och mortalitet presenteras ofta i form av rater. För en viss tumörtyp och population, beräknas den ojusterade raten genom att dividera antalet nya cancerdiagnoser eller dödsfall p g a cancer under en viss tidsperiod med motsvarande antal personår i populationen under risk. För cancer uttrycks resultatet vanligen som en årlig rat per 100 000 personer under risk.

ÅSR (åldersstandardiserad rat, engelska: age-standardized rate)
En åldersstandardiserad rat (ÅSR) är ett samlingsmått på raten som en population skulle erfarit om åldersfördelningen skulle varit densamma som i en jämförelsepopulation (s k standardpopulation). Standardisering är nödvändigt när man jämför flera populationer som skiljer sig åt beträffande åldersstruktur eftersom ålder har betydande påverkan på cancerrisken. ÅSR är ett viktat medelvärde av de åldersspecifika raterna: vikterna erhålls från åldersfördelningen i standardpopulationen. Den mest frekvent använda standardpopulationen är World Standard Population. Den beräknade incidensen eller mortaliteten kallas då ålderstandardiserad incidens eller mortalitet och den uttrycks också per 100 000. Den europeiska standarden används också och NORDCAN ger även möjlighet att välja den nordiska standarden som bygger på åldersfördelningen i NORDCAN-populationen år 2000.

Åldersfördelningarna i standard populationerna som används vid åldersstandardisering i NORDCAN (per 100 000)
Åldersgrupp Världen
ASR (W)
Europa
ASR (E)
Norden
ASR (N)
0-4 12000 8000 5900
5-9 10000 7000 6600
10-14 9000 7000 6200
15-19 9000 7000 5800
20-24 8000 7000 6100
25-29 8000 7000 6800
30-34 6000 7000 7300
35-39 6000 7000 7300
40-44 6000 7000 7000
45-49 6000 7000 6900
50-54 5000 7000 7400
55-59 4000 6000 6100
60-64 4000 5000 4800
65-69 3000 4000 4100
70-74 2000 3000 3900
75-79 1000 2000 3500
80-84 500 1000 2400
85+ 500 1000 1900
Total 100000 100000 100000

Kumulativ risk
Kumulativ incidens/mortalitet är sannolikheten eller risken för individer att diagnostiseras med, alternativt avlida till följd av, sjukdomen i ett visst åldersspann. För cancer och från åldern 0 uttrycks det i antalet nyfödda barn idag (per 100 eller 1000) som förväntas utveckla/dö av en viss cancertyp innan 75 års ålder (eller 80 eller 85) förutsatt den nuvarande cancerincidensen/mortaliteten samt att inga andra orsaker konkurrerar. I likhet med de åldersstandardiserade raterna, möjliggör den kumulativa risken jämförelser mellan populationer med olika åldersstrukturer.

Standardavvikelse
En standardavvikelse är ett mått på urvalets variation m a p raten.

Konfidensintervall
Ett intervall som med en given säkerhet innehåller den okända sanna raten eller värdet. De vanligast använda konfidensintervallen är 95% (p-värde = 0.05) och 99% (p-värde = 0.01).

Estimerad årlig procentuell förändring (EÅPF. På engelska: estimated annual percent change, EAPC)
Den estimerade årliga förändringen används för att beskriva omfattningen på förändring i trenden genom att anpassa en enkel linjär regressionsmodell till logaritmen på ÅSR. Det är den genomsnittliga årliga förändringstakten i ÅSR för den valda tidsperioden.

NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.