Fremskrivninger
Disse valgmulighetene muliggjør beregning av kort- og langtids fremskrivninger av kreftinsidens og mortalitet i de nordiske landene. Fremskrivninger er usikre, og resultatene bør alltid bli tolket med forsiktighet. Forfatterne erkjenner ingen forpliktelse eller erstatningsansvar i henhold til påliteligheten og/eller bruken av resultatene. Befolkningsfremskrivningene er hentet fra de nasjonale statistiske sentralbyråer.

Korttid fremskrivninger (opp til fem år)

Korttid fremskrivninger er beregnet ved bruk av et program utviklet ved IARC, basert på Tadeusz Dyba og Timo Hakulinen metoder. For en selektert kombinasjon av datatype, land, krefttype, kjønn og et ”siste år”av observasjon er fremskrivningene utført ved bruk av aldersperiode modeller som fordrer minst seks år av data i strekk, med minst 50 krefttilfeller eller kreft dødsfall (alle aldre) registrert per år. Resultatene er presentert ved aldersgrupper og for alle aldre sammenlagt, sammen med deres korresponderende fremskrivningsintervall. En grafisk fremstilling av resultatene er presentert.

Langtidsfremskrivninger (mer en fem år)

Langtidsfremskrivninger er beregnet ved bruk av NORDPRED-pakken som er utviklet av Harald Fekjær and Bjørn Møller ved Kreftregisteret. (Cancer Registry of Norway). For en selektert kombinasjon av datatype, land, krefttype, kjønn og et ”siste år” av observasjon, er fremskrivningene utført ved bruk av en alders-periode-kohort modell som krever minst 15 år av fortløpende data (for å kunne opprette minst tre 5-års perioder). Med minimum 100 krefttilfeller eller dødsfall (alle aldre) registrert per 5-års periode. Den kan fremskrive opp mot fire 5-års perioder. Resultatene er presentert i aldersgrupper og for alle aldre til sammen. For hver fremskrevet periode er forandringen i antall fremskrevne krefttilfeller eller død til den siste observerte perioden, dividert i én del på grunn av forandringer i risiko for å få eller dø av kreft, og en annen på grunn av forandringer i størrelsen på populasjonen og aldersdistribusjon. En grafisk fremstilling av resultatene er presentert.

Dette arbeidet er et samarbeide mellom:

1. Jacques Ferlay ved IARC
2. NORDCAN sekretariatet
3. Og følgende eksperter:
   Bjørn Møller, The Cancer Registry of Norway
   Tadeusz Dyba
   Timo Hakulinen


Referanse:

  1. Bray F, Møller B. Predicting the future burden of cancer. Nat Rev cancer. 2006;6:63-74
  2. Dyba T, Hakulinen T, Päivärinta L. A simple non-linear model in incidence prediction. Statistics in Medicine 16: 2297-309, 1997.
  3. Dyba T, Hakulinen T. Comparison of different approaches to incidence prediction based on simple interpolation techniques. Stat Med. 2000 Jul 15;19(13):1741-52.
  4. Hakulinen T, Dyba T. Precision of incidence predictions based on Poisson distributed observations. Statistics in Medicine 13: 1513--23, 1994.
  5. Møller B, Fekjaer H, Hakulinen T, Sigvaldason H, Storm HH, Talback M, Haldorsen T (2003) Prediction of cancer incidence in the Nordic countries: empirical comparison of different approaches. Stat Med 22(17): 2751–2766
  6. NORDPRED: http://www.kreftregisteret.no/en/Research/Projects/Nordpred/
  7. Stata macros for short-term predictions available at: http://www.encr.com.fr/stata-macros.htm
  8. United Nations, World Population Prospects, the 2008 revision http://www.un.org/esa/population/unpop.htm

NORDCAN © 2009 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.