Prediktioner
Här ges möjlighet att predicera cancerincidens och cancermortalitet på kort och långt sikt för de nordiska länderna. Prediktioner är i grunden osäkra och resultaten bör alltid tolkas med försiktighet.
Författarna tar inte på sig något ansvar för tillförlitlighet och/eller hur prediktionerna används.
Befolkningsprognoserna är hämtade från respektive nationell statistikmyndighet.

Prediktioner på kort sikt (upp till fem år)

Prediktioner på kort sikt beräknas med ett program som tagits fram av IARC baserat på metoder utvecklade av Tadeusz Dyba och Timo Hakulinen
För en vald kombination av incidens/mortalitet, land, cancer, kön och senaste observerade period görs prediktioner med hjälp av en ålder-period modell (age-period model) vilket kräver data från åtminstone sex år i följd med minst 50 cancerfall eller dödsfall till följd av cancer (samtliga åldersgrupper) per år. Resultatet presenteras per åldersgrupp och för samtliga åldrar sammantaget, och tillsammans med dess prediktionsintervall. Resultatet presenteras även grafiskt.

Prediktioner på långt sikt (mer än fem år)

Prediktioner på långt sikt beräknas med NORDPRED som utvecklats av Harald Fekjær och Bjørn Møller vid norska cancerregistret.
För en vald kombination av incidens/mortalitet, land, cancer, kön och senaste observerade period görs prediktioner med hjälp av en ålder-period-kohort modell (age-period-cohort, APC, model) vilket kräver data från åtminstone femton år i följd (för att kunna skapa åtminstone tre 5-års perioder) med minst 100 cancerfall eller dödsfall till följd av cancer (samtliga åldersgrupper) per 5-års period. Modellen kan predicera upp till fyra 5-års perioder. Resultatet presenteras per åldersgrupp och för samtliga åldrar sammantaget. För varje predicerad period delas förändringen i antalet cancer- eller dödsfall jämfört med senaste observerade perioden upp i två delar; en som representerar förändrad risk att få eller avlida till följd av cancer, och en som representerar förändring i befolkningens storlek och åldersfördelning. Resultatet presenteras även grafiskt.

Detta är ett samarbete mellan:

1. Jacques Ferlay på IARC
2. NORDCAN sekretariatet
3. Följande experter:
   Bjørn Møller, Norska Cancerregistret
   Tadeusz Dyba
   Timo Hakulinen


Referens:

  1. Bray F, Møller B. Predicting the future burden of cancer. Nat Rev cancer. 2006;6:63-74
  2. Dyba T, Hakulinen T, Päivärinta L. A simple non-linear model in incidence prediction. Statistics in Medicine 16: 2297-309, 1997.
  3. Dyba T, Hakulinen T. Comparison of different approaches to incidence prediction based on simple interpolation techniques. Stat Med. 2000 Jul 15;19(13):1741-52.
  4. Hakulinen T, Dyba T. Precision of incidence predictions based on Poisson distributed observations. Statistics in Medicine 13: 1513--23, 1994.
  5. Møller B, Fekjaer H, Hakulinen T, Sigvaldason H, Storm HH, Talback M, Haldorsen T (2003) Prediction of cancer incidence in the Nordic countries: empirical comparison of different approaches. Stat Med 22(17): 2751–2766
  6. NORDPRED: http://www.kreftregisteret.no/en/Research/Projects/Nordpred/
  7. Stata macros for short-term predictions available at: http://www.encr.com.fr/stata-macros.htm
  8. United Nations, World Population Prospects, the 2008 revision http://www.un.org/esa/population/unpop.htm

NORDCAN © 2009 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.