Nyheter, fel och varningar
Nyheter
  Cancer överlevnad visas i tio 5-årsperioder 1965-1969 till 2010-2014.

Fel
  I version 7.0 till 7.2 (december 2014 till juli 2016) var den beräknade relativa överlevnaden för Sverige underskattade, i synnerhet för prostata, hjärna, njure, leukemi och tunntarm cancer för åren 1974-1993. Anledningen till detta var inklusion av fallen endast kända från obduktioner. Sådana fall är oftast uteslutna från canceröverlevnadsuppskattning. För gruppen samtliga lägen utom icke malignt melanom i huden var 1- och 5-års relativa överlevnaden upp till 5 procentenheter för låga för de fall som diagnostiseras i 1974-1993. Sedan har andelen cancer hittas genom obduktion ensam minskat i Sverige och från 1999 har underskattningen varit 1-2 procentenheter. Felet har nu rättats till, vilket leder till en allmän förbättring av svenska canceröverlevnad.
  I version 6.0 och 6.1 (november 2013 till december 2014) var den beräknade relativa överlevnaden för hög avseende åren 2009 -2011 för Finland, Norge och Sverige. I genomsnitt var 1-årsöverlevnaden 2,5 procentenheter för hög och 5-årsöverlevnaden 5 procentenheter för hög. Figurer har nu rättats.

Varningar
Det svenska cancerregistret följer inte upp information från dödsorsaksregistret för eftersökning av cancerfall som ej rapporterats, vilket andra cancerregister i Norden gör. Incidenserna för Sverige kan därför vara för låga, speciellt för högre åldrar och för cancersjukdomar med en hög dödlighet kan detta resultera i en överskattning av överlevnaden eftersom färre cancerfall med en kort överlevnad blir inkluderade. Cancer i bukspottskörteln och lungcancer är exempel på cancersjukdomar där incidensen i Sverige inte är direkt jämförbar med den i andra nordiska länder. För dessa cancersjukdomar rekommenderas att istället jämföra mortalitet. Att exkludera fall som först identifierats via dödsorsaksregistret från fall registrerade i Danmark 1999-2003 ökade den 1-åriga relativa överlevnaden med 1,5 procent eller mindre.

Mer detaljerade varningar hittas under Anmärkningar i ”Databasen NORDCAN”.


NORDCAN © 2015 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.