Nyheter och varningar
Nyheter

  De animerade kartorna för incidens har blivit uppdaterade och omfattar nu åren 1971-2015 fr.o.m. 28.06.2018.
  Den här NORDCAN-versionen inkluderar fler cancerfall och cancergrupper jämfört med tidigare. De nya fallen har tillkommit i gruppen Myeloproliferativa sjukdomar och för Danmarks del även under Myelodysplastiska syndrom. Vissa diagnoser från ”Annan specificerad cancer” har flyttats till ”Andra maligna hematopoetiska sjukdomar”, en grupp som införts för att tillsammans med grupperna ”Lymfom” och ”Leukemier” kunna summeras till gruppen ”Maligna hematologiska sjukdomar”. Det genomsnittliga antalet årliga fall som på så sätt tillkommit är för de senaste åren: 726 i Danmark, 42 i Finland, 14 på Island, 129 i Norge och 371 i Sverige.
  Canceröverlevnad visas nu i tio femårsperioder, från1966-1979 till 2011-2015. Perioderna ändras vid varje årlig uppdatering för att överlevnaden för den senaste tillgängliga femårsperioden alltid ska kunna inkluderas. Tabeller som visar kriterier för inklusion och exklusion i överlevnadsanalyserna presenteras i överlevnadsdelen under ”Online analys”.
  Kvalitetstabeller för incidens och överlevnad har inkluderats.
  FAQ (frequently asked questions) har nu inkluderats.

Varningar

  Befolkningstalen för Färöarna och Grönland har felaktigt varit dubbelt så stora vilket fått till följd att incidens och dödlighet i dessa länder varit hälften av vad de borde ha varit i version 8.0 (fr.o.m. 20.12.2017). Felet är korrigerat fr.o.m. 28.06.2018.
  I NORDCAN version 7.3 har svenska dödsfall i gallblåsecancer för perioden 1971-1996 felklassificerats som dödsfall i levercancer.
  Registreringen av fall i de nya grupperna ”Myelodysplastiskt syndrom” och ”Myeloproliferativa sjukdomar” har startat vid olika tidpunkter i de olika nordiska registren och är därför möjligen inte helt jämförbara de första åren.
  Det svenska cancerregistret följer till skillnad från de andra nordiska registren inte upp dödsorsaksintyg för att identifiera nya cancerfall. Detta ökar bortfallet och påverkar den rapporterade incidensen nedåt, särskilt för cancer som upptäcks i avancerade stadier hos äldre patienter och med dålig prognos. Ett sådant bortfall som oftare rör fall med dålig prognos leder också till att canceröverlevnaden överskattas vid jämförelsen med de övriga nordiska länderna. Lungcancer och pankreascancer är exempel på sådana cancerformer där den här typen av bortfall kan göra att överlevnadssiffrorna inte blir direkt jämförbara med de övriga nordiska länderna och jämförelser av dödlighet istället rekommenderas. Exklusion av fall som identifierats via dödsorsaksintyg i danska cancerregistret för perioden 1999-2003 resulterade i en ökning av den relativa 1-årsöverlevnaden med 1,5 procentenheter eller mindre.

Mer detaljerade varningar kan hittas i Noter under ”Databasen NORDCAN” i menyn på förstasidan.


NORDCAN © 2015 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.