Databasen NORDCAN (8.1, 06.2018 )
Tillgång på data
LandIncidensMortalitetPrevalensÖverlevnad*
Nordiska länderna1960-20151953-20151980-2015-
Danmark, nationalla1943-20151951-20151963-20151966-2015
Danmark, regionala1971-20151971-20151991-2015-
Färöarna1960-20151983-2013--
Finland, nationalla1953-20151953-20151973-20151966-2015
Finland, regionala1953-20151953-20151973-2015-
Grönland1968-20151983-2015--
Island, nationalla1955-20151951-20151975-20151966-2015
Island, regionala1971-20151971-20151991-2015-
Norge, nationalla1953-20151953-20151973-20151966-2015
Norge, regionala1953-20151953-20151973-2015-
Sverige, nationalla1960-20151952-20151980-20151966-2015
Sverige, regionala1970-20151970-20151990-2015-
*Data presenteras I 5-års perioder utifrån diagnosår
Version historik
Anmärkningar

1. Varning: Kodning av cancerincidens och mortalitet kan skilja sig åt mellan länderna, speciellt under de tidiga åren. Vi har försökt översätta data från de nationella cancer- och dödsorsaksregistren enligt internationella regler (se utförligare beskrivning i anmärkningarna nedan) men vissa skillnader, t ex på grund av olikheter i kodningsrutiner, kan fortfarande finnas kvar. Några uppmärksammade problem finns även beskrivna längre ner.
2. Incidensdata levererades av respektive nationella cancerregister. Data omkodades först enligt ICD-O-3 i samarbete med registren. Programvaran IARCcrgTools användes för omkodningen enligt ICD-O-3 och därefter till ICD-10 samt att räkna multipla cancerdiagnoser på samma läge som en enda diagnos (enligt IARC/IACRs regler från 2004). Slutligen konverterades data till NORDCANs enhetliga indelning. På grund av detta kan siffrorna som presenteras i NORDCAN skilja sig något från respektive nationella registers publikationer eller i internationella studier såsom Cancer Incidence in Five Continents.
   Incidens av tumörer i urinblåsan är inte jämförbar mellan de nordiska länderna p g a olika regler beträffande inkludering av icke-invasiva tumörer. Från och med version 7.0 (december 2014), och för Finland från och med version 7.1, har ytterligare koder (ICD-10 D30.1, D41.1-3, D41.5-9) inkluderats i definitionen. För Finland var ICD-10 koderna D09.0+D41.4 nya från och med version 7.0.
  Incidens av tumörer i hjärnan och centrala nervsystemet är inte jämförbara mellan de nordiska länderna p g a olika regler beträffande inkludering av benigna (godartade) eller ospecificerade tumörer. Från och med version 7.0 (december 2014) har ytterligare koder (ICD-10 D35.2-4, D44.3-5) inkluderats i definitionen.
  Incidens av tumörer i hud (icke-malignt melanom) är inte jämförbara mellan Danmark och de övriga nordiska länderna före 1978 p g a att Danmark är det enda land som inkluderar basalcellscancer under perioden 1943-1977.
  Gruppen med alla cancerformer inklusive hudcancer (icke malignt melanom ) är inte jämförbar mellan länder före 1978. Detta på grund av problemen med att Danmark inte kan urskilja basalcellscancer från hudcancer (icke-malignt melanom) före 1978.
  I Danmark ökade incidensen av prostatacancer från 2004 p g a nyligen inkluderade fall baserade på information i det danska patologiregistret.
  För läpp, munhåla och svalg är nya subgrupper, baserade på topografiklassifikationen i TNM-manualen, tillgängliga från 1978. I kartorna med cancerincidens är de tillgängliga redan från 1971.
  För leukemi finns 7 st. undergrupper tillgänliga från 1978.
  Två nya grupper, ” Annan specificerad” och ” Okänd och ofullständigt angiven”, visas från 1978 och i kartor från 1971. Dessa ingick tidigare endast som en del i gruppen samtliga lägen.
  Myelodysplastiska syndrom och myeloproliferativa sjukdomar som klassificerades om till invasiva i ICD-O-3, är nya grupper från och med version 8.0 (december 2017). Myelodysplastiska inkluderades i tidigare NORDCAN-versioner i gruppen ”andra specificerade”, med undantag för Danmark. Delar av den nya gruppen Myeloproliferativa sjukdomar inkluderades tidigare under ”övriga och icke specificerade” medan andra delar tidigare inte alls inkluderades i NORDCAN. Användningen av specifika koder för dessa sjukdomar startade vid olika tidpunkter i de olika registren varför jämförbarheten mellan länderna för de första åren kan vara begränsad.
Från och med version 8.0 har ytterligare en ny grupp, ”Andra maligna hematologiska sjukdomar”, skapats. Fallen har tidigare presenterats under kategorierna Non-Hodgkin-lymfom, ”andra specificerade” och ”övriga och icke specificerade”. Dessa icke-solida hematologiska maligniteter summeras tillsammans med två nya grupper, ”Lymfom” och ”Leukemier, ihop till gruppen ”Maligna hematologiska sjukdomar”.
  Svenska cancerregistret har ej möjlighet att göra eftersökningar av fall som identifierats via dödsorsaksintyg sås om görs i övriga nordiska cancerregister. En konsekvens av detta kan vara lägre incidenstal, framförallt i högre åldersgrupper och för cancerformer med hög dödlighet, och kan således medföra överskattning av överlevnaden eftersom incidenta fall med kort överlevnad riskerar att inte ha inkluderats i dataunderlaget. Cancer i lunga och bukspottkörtel är exempel där incidenstalen inte är direkt jämförbara mellan Sverige och övriga nordiska länder och med anledning av detta rekommenderas jämförelser av mortalitet istället.
  En ny grupp, kallad “Samtliga lägen utom icke malignt melanom i huden, bröst- och prostatacancer”, har introducerats i version 7.1 (Juni 2015). Gruppen är av betydelse vid jämförelser av incidens och överlevnad över tid och mellan länder eftersom rekommendationer avseende PSA-screening och etablering av mammografi-program har varierat.
3. Mortalitetsdata omkodades först till ICD-10 och därefter till NORDCANs enhetliga indelning. Data baseras på respektive nationella dödsorsaksregister. I Finland baseras mortalitetsdata på cancerregister uppgiften som indikerar om patienten dött av den registrerade cancern.
  Antalet dödsfall till följd av cancer i Danmark från och med 2007 är för låga. Det saknas uppgift om dödsorsak för 3-4% av dödsfallen för respektive år. Cancer kan ha varit dödsorsaken för vissa av dem.
  Dödlighet i lungsäckscancer saknas och har satts till 0 fram till 1960 för Danmark och Sverige, till 1968 för Norge och fram till 1972 för Island. Från och med version 8.0 har koden C45.9 också inkluderats i definitionen av lungsäckscancer.
  Mortalitet för gallblåsa saknas för de första åren. Här redovisas då 0 fram till 1960 för Danmark och Sverige, 1957 för Island och 1968 för Norge.
4. Prevalens, det vill säga antalet personer som lever med en cancerdiagnos vid en given tidpunkt, beräknas med hjälp av information om dödsdatum och emigration från befolkningsregister.
5. Beräkningarna av canceröverlevnad utgår från projektet ”The survival of cancer patients diagnosed 1964-2008 in the Nordic countries” som publicerades i utgåva 5, 2010 av Acta Oncologica. Kompletteringar har gjorts i form av 1-års överlevnad samt kohortestimat istället för de hybrid-estimat som publicerades för den sista femårsperioden. Artiklarna återfinns i sin helhet via www.ancr.nu/cancer-data/cancer-survival/.
  Från version 7.1 ligger den beräknade överlevnaden 1-2 % högre än i tidigare versioner. Det gäller för hela perioden tillbaka till 1960. Det beror på exklusion av cancerfall som enbart upptäckts vid obduktion, att patienter som emigrerat följts ända till datum för migration samt kvalitetsförbättringar i det finska registret när det gäller datum för diagnos och slut av uppföljning.
  Bröstcancer hos män och icke specificerad lokalistation av malign tumör i farynx räknas inte med i antalet fall i gruppen ”Samtliga lägen” och andra summeringsgrupper för överlevnad. Antalet fall i kvalitetstabellerna för incidens och överlevnad kan därför skilja med detta antal.
6. Databasen är strukturerad utifrån land, typ av data (incidens, mortalitet, prevalens och överlevnad), år eller period, cancersjukdom, kön och åldersgrupp. Databasen NORDCAN innehåller inte individdata.
7. Data från Färöarna och Grönland är nya och bör ses som preliminära. Data inkluderas inte i samlingsgruppen "de nordiska länderna".
8. Summan av den regionala statistiken kan skilja sig från landets totala då det förekommer att information avseende regional tillhörighet saknas för några individer.

Datafilerna har omvandlats av NORDCANs sekretariat. Den slutliga databasen med åtkomst via internet har skapats av Section of Cancer Surveillance (CSU) på IARC.

Olika kodningssystem har använts över tid. Stora förändringar i incidens och mortalitet kan inträffa vid övergång från en ICD-version till en annan p g a att versionerna inte är helt jämförbara (t ex levercancer) och/eller konverteringsproblem. Nedanstående tabeller visar under vilken tidsperiod varje ICD-version har använts i respektive land för att koda diagnoser för incidens och mortalitet.

Period då ICD-version användes för incidenskodning i respektive land
Land ICD-7 ICD-9 ICD-O-1 ICD-O-2 ICD-O-3
Danmark 1943-1977 - 1978-2003 - 2004 - nu
Färöarna - - - 1960 - nu -
Finland 1952 - cirka 2006 - - - Cirka 2007 - nu
Island 1955-1979 1980-1982 1983-1990 1991-2002 2003 - nu
Norge 1952-1992 - - 1993 - nu -
Sverige 1958-1992 - - 1993-2004 2005 - nu

Mer detaljer återfinns i en kartläggning av de nordiska cancerregistren på sidan 11 som kan laddas ner från http://www.ancr.nu/cancer-data/cancer-registry-survey/

Period då ICD-version användes för mortalitetskodning i respektive land
Land ICD-6 ICD-7 ICD-8 ICD-9 ICD-10
Danmark 1951-1957 1958-1968 1969-1993 - 1994-nu
Färöarna - - 1991-1993 - 1994-nu
Finland - 1952-1968 1969-1986 1987-1995 1996-nu
Island - 1951-1970 1971-1980 1981-1995 1996-nu
Norge 1951-1957 1958-1968 1969-1985 1986-1995 1996-nu
Sverige 1952-1959 1960-1968 1969-1986 1987-1996 1997-nu


Förfrågningar om dataprocessen ställs till: Secretariat for the NORDCAN product, Danish Cancer Society, Dept. of Cancer Prevention and Documentation, Strandboulevarden 49, DK-2100 Copenhagen O, Att. G. Engholm (gerda@cancer.dk) eller H.H. Storm (hans@cancer.dk) eller de nationella representanterna.


NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.