Nyheter og advarsler
Nyheter

  De animerte kartene for insidens er oppdatert og dekker nå årene 1971-2015 fra 28.6.2018.
  Flere krefttilfeller og nye grupperinger av krefttilfellene er lagt til i denne versjonen av NORDCAN. Krefttilfeller som tidligere ikke har vært inkludert i NORDCAN, finnes i gruppen ”Myeloproliferative sykdommer” og for Danmarks vedkommende også i gruppen ”Myelodysplastiske syndromer”. Vi har flyttet noen diagnoser fra ”Andre spesifiserte” til ”Andre maligne hematologiske sykdommer”. Alle lymfomer og leukemier er dessuten lagt til i samlekategorien ”Maligne hematologiske sykdommer”. Gjennomsnittlig årlig ekstra antall tilfeller de seneste år er for Danmark 726, Finland 42, Island 14, Norge 129 og Sverige 371.
  Kreftoverlevelse blir nå vist i ti 5-årsperioder fra 1966-1970 til 2011-2015. Vi endrer periodene med hver nye versjon av NORDCAN for å kunne vise overlevelse for den seneste tilgjengelige 5-års diagnoseperioden. Vi har lagt til tabeller med inklusjoner og eksklusjoner for overlevelsesberegningene under ”Interaktive analyser”.
  Kvalitetstabeller for insidens og overlevelse er inkludert.
  FAQ (ofte stilte spørsmål) er nå inkludert.

Advarsel

  Befolkningstall for Færøyene og Grønland har feilaktig vært fordoblet og derfor har insidens og dødelighetsrater blitt halvert i versjon 8.0 (fra 20.12.2017). Data er korrigeret fra 28.6.2018.
  Svenske dødsfall etter kreft i ”Galleblære” for perioden 1971-1996 var feilplassert i gruppen ”Lever” i versjon 7.3.
  Registreringen av de nye typer krefttilfellene i gruppen ”Myelodysplastisk syndrom” og ”Myeloproliferative sykdommer” starter ikke samme år i de forskjellige nordiske landene og er dermed ikke sammelignbare for de tidligste diagnoseårene.
  Det svenske kreftregisteret søker ikke etter krefttilfeller i Dødsårsaksregisteret med etterfølgende verifikasjon av kreftopplysninger i andre registre, slik de øvrige registrene i Norden gjør. Svenske insidensrater kan derfor være for lave, spesielt for tilfeller som forekommer i høy alder og for kreftformer med høy dødelighet. Det kan resultere i for optimistisk overlevelse, da insidente krefttilfeller med kort overlevelse ikke blir inkludert. Kreft i bukspyttkjertel og lunge er eksempler på slike kreftformer, og hvor svenske insidensrater ikke er direkte sammenlignbare med øvrige insidensrater. Det anbefales å bruke dødelighetsrater for sammenligninger.
  Det er for Danmark for perioden 1999-2003 estimert at 1-års kreftoverlevelse kan synke med opptil 1,5 %, dersom tilfeller identifisert via Dødsårsakregisteret inkluderes i beregningene.

Flere advarsler kan leses under ”Noter” i ”NORDCAN databasen”.


NORDCAN © 2015 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.