Nyheter, feil og advarsler
Nyheter
  Kreftoverlevelse blir nå vist i ti 5-års perioder fra 1965-1969 til 2010-2014.

Feil
  I versjon 7.0 til versjon 7.2 (fra desember 2014 til juli 2016) var overlevelsesestimatene i Sverige underestimert, særlig for for leukemi, prostata-, hjerne-, nyre- og tynntarmskreft for årene 1974-1993. Det skyldes at krefttilfeller funnet ved obduksjon ble inkludert i beregningene, hvilket de normalt sett ikke blir. For gruppen Alle kreftformer unntatt annen hud var 1- og 5-års relativ overlevelse opp til 5 %-poeng for lavt for krefttilfeller diagnostisert i 1974-1993. Etter dette er andelen av krefttilfeller funnet ved obduksjon alene redusert, så fra 1999 var overlevelsesestimater i Sverige 1-2%-poeng for lavt. Feilen er nå rettet og har ført til en generell forbedring i tallene for svensk kreftoverlevelse.
  I versjon 6.0 og 6.1 (fra november 2013 til desember 2014) var den relative overlevelse for høy for årene 2009-2011 for Finnland, Norge og Sverige. I gjennomsnitt 2,5%-poeng for høy for 1-års overlevelse og 5%-poeng for 5-års overlevelse. Tallene er nå korrigert.

Advarsel
Det svenske kreftregisteret søker ikke etter krefttilfeller i dødsårsaksregisteret med etterfølgende verfikasjon av kreftopplysninger i andre registre, slik som andre kreftregistre i Norden gjør. Svenske insidensrater kan derfor være for lave, spesielt for kreftsykdommmre i høy alder og kreftformer med høy dødelighet. Det kan resultere i for optimistisk overlevelse, da kreftftilfeller med kort overlevelse ikke blir inkludert. Bukspyttkjertel- og lungekreft er eksempler på kreftformer hvor svenske insidensrater ikke er direkte sammenlignbare med insidensrater i andre nordiske land, og det anbefales og bruke dødelighetsrater i slike sammenligninger. Den maksimale påvirkningen på kreftoverlevelsen ved å inkludere krefttilfeller som er identifisert via dødsårsaksregisteret, er for Danmark for årene 1999-2003 estimert til å senke 1-års relativ overlevelse med opp til 1,5 %-poeng.

Mer detaljerte advarsler finnes under Merknader i ”NORDCAN databasen”.


NORDCAN © 2015 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.