Insidens/Dødelighet
Tabeller som kan eksporteres til en tekstfil.
Grafer som kan lagres ved å høyreklikke på figuren og ved så å velge 'Lagre bilde som...' funksjonen.
Tabeller
Aldersspesifikke
Standardiserte rater 
    fordelt på kreftformer
    fordelt på populasjon
    fordelt på år

    Kvalitet
Grafer
Linjediagram  
    Aldersspesifikke kurver
    Kumulert risiko fordelt på alder
    Trender: standardiserte rater
    Trender fordelt på alder
    Trender fordelt på fødselskohort

Søylediagram  
    fordelt på kreftformer
    fordelt på populasjon

Kart over kreftforekomst
Kakediagram 
Befolkningspyramide

Valgmuligheter
   Korttid eller langtidsfremskrivninger
   Knekkpunkt analyse

NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.