Ordliste over statistiske termer
Insidens
Insidens er antall nye krefttilfeller i en gitt periode i en gitt befolkning. Det er kreftregistrene som fortløpende samler inn opplysninger om nye krefttilfeller. Insidens kan oppgis som et absolutt antall tilfeller per år eller som en rate per 100.000 personer per år (se aldersspesifikke rate og ASR nedenfor). Raten gir en tilnærmelse til den gjennomsnittlige risiko for å utvikle kreft.

Dødelighet
Dødelighet er antall dødsfall i en gitt periode i en gitt befolkning. Det kan oppgis som et absolutt antall dødsfall per år eller som en rate per 100.000 personer per år.

Overlevelse 
Relativ overlevelse er definert som den observerte overlevelse for en gruppe patienter dividert med den forventede overlevelse for en tilsvarende gruppe personer i befolkningen, som ikke har den aktuelle kreftdiagnose, men som ellers har samme karakteristika som gruppen af pasienter med hensyn på kjønn, alder og kalendertid på diagnosetidspunktet. Det kan tolkes som sannsynligheten for at en kreftpasient overlever hvis man ser vekk fra andre dødsårsaker. NORDCAN bruker generelt kohort-overlevelsesmetoder og følger pasienter med hensyn på død 1 eller 5 år etter diagnose, opptil 10 år for bryst og prostatakreft. I de siste periodene kan ikke alle pasienter følges 5 eller 10 år, og beregningene suppleres med overlevelseserfaringer fra pasienter som er diagnostisert tidligere år, kalt hybrid-metoder. I aldersstandardiseringen brukes de internasjonale kreft overlevelsesstandarder (ICSS).

Internationale Cancer Overlevelses Standarder (ICSS). Tre standard vegtfordelinger til aldersstandardisering som brugt i det Nordiske cancer overlevelses studie 1964-2003.
Standard ICSS 3 ICSS 2 ICSS 1
Karakteristikk Unge voksne Aldersavhengig i liten grad Eldre
% av krefttilfeller 2.5 10.2 87.3
Kreft form Testikkel, Hodgkin lymfom Akutt leukemi benvev Malign melanom, livmorhals, hjerne, skjoldbruskkjertel, bindevev Andre former + summerte grupper
Alders grupper og vekter (W) i % Alder W Alder W Alder W Alder W Alder W
0-29 31 0-29 31 0-29 7
30-39 21 30-39 13
40-49 13 30-49 34 40-49 16 0-49 36 0-49 12
50-59 19 50-59 17
50-69 20 50-69 20 50-69 41 60-69 22 60-69 27
70-79 10 70-79 16 70-79 29
70-89 15 80-89 5 70-89 23 80-89 7 80-89 15
90+ 0 90+ 0 90+ 0 90+ 0 90+ 0

Prevalens 
Prevalensen av en gitt kreftform defineres som antallet personer i en gitt befolkning, som ved utgangen av et år lever med denne bestemte kreftdiagnose, både de overlevende og nydiagnostiserte. Hvis en person har hatt mer enn en kreftdiagnose, teller hver enkelt kreftform med fra det tidspunkt diagnosen ble stilt. I gruppen bestående av ”alle kreftformer bortsett fra plateepitel-hudkreft” teller personen med fra den første kreftdiagnose han eller hun fikk påvist. Total prevalens angir antall kreftpasienter som er i live ved avslutningen av et gitt år - uansett når de fikk stilt diagnosen og uansett om de fortsatt er i behandling eller blir betraktet som helbredet. Partiell prevalens begrenser antallet av kreftpasienter hos de personer som er diagnostisert til innenfor en gitt periode. Partiell prevalens er et meget anvendelig mål for kreftbyrden. NORDCAN viser prevalensen for krefttilfeller diagnostisert innenfor 1, 3, 5 eller 10 år. Disse tidsrom kan være relevante for forskellige faser af kreftbehandlingen, primær behandling (1 år), klinisk kontrolforløp (3 år) eller helbredelse (5 år). Pasienter som fortsatt er i live 5 år etter diagnosetidspunktet blir i statistisk forstand betraktet som helbredet fordi deres dødelighet samsvarer med resten av befolkningen. Der er likevel unntak, særlig ved brystkreft. Prevalens angis både som antall og som befolkningsandel per 100 000 personer. Alders-standardiserte prevalensandeler kan anvendes når man vil sammenligne prevalensen av en kreftsykdom mellom land. Det kan velges mellom de aldersstandarder som også anvendes for insidens og dødelighet: Verden (W), europeisk (E) og nordisk (N).

Populasjon under risiko
Den del av befolkningen som er under risiko for å få en gitt kreftform. Den defineres på bakgrunn av demografiske data som bopel, kjønn, aldersgruppe, osv. ”År under risiko” regnes i personår.

Aldersspesifikke rate
Den aldersspesifikke rate beregnes ved å dividere det observerte antall nye krefttilfeller eller kreftdødsfall i en gitt aldersgruppe og tidsperiode med det tilsvarende antall personår fra populasjoenen under risiko i samme aldersgruppe og tidsperiode. For kreftsykdom angis resultatet oftest som en årlig rate per 100 000 personår. I NORDCAN brukes 5 års aldersgrupper (høyeste gruppe 85+).

Ujustert rate
Data for insidens eller dødelighet blir ofte vist som rater. For en bestemt kreftform og populasjon beregnes den ujusterte raten (crude rate) ved å dividere antall nye krefttilfeller eller kreftdødsfall i en gitt periode med det tilsvarende antall personår fra populasjonen under risiko. For kreftsykdom angis resultatet oftest som en årlig rate per 100.000 personer under risiko.

ASR (alders-standardisert rate)
En alders-standardisert rate (ASR) er et samlet mål for den rate som en befolkningsgruppe (populasjon) ville ha hatt, hvis den hadde en standard aldersstruktur. Standardisering er nødvendig når man skal sammenligne flere populasjoner med forskjellig aldersstruktur, fordi alder har en så stor betydning for risikoen for å få kreft. ASR er et vektet gjennomsnitt av de aldersspesifikke rater; vektene er tatt fra aldersfordelingen av standardpopulasjonen. Den hyppigst brukte standardpopulasjon er verdens standardpopulasjonen. Den beregnede insidens eller dødelighetsrate kalles da World standardisert insidens eller dødelighetsrate. Den angis også per 100.000. Den Europeiske standard blir også brukt, og NORDCAN gir mulighet å velge en nordisk standard, som er alderssammensetningen i NORDCAN populasjonen i 2000.

Aldersfordeling av standardpopulasjonene brukt til aldersstandardisering i NORDCAN (per 100 000)
Aldersgruppe Verden
ASR (W)
Europeisk
ASR (E)
Nordisk
ASR (N)
0-4 12000 8000 5900
5-9 10000 7000 6600
10-14 9000 7000 6200
15-19 9000 7000 5800
20-24 8000 7000 6100
25-29 8000 7000 6800
30-34 6000 7000 7300
35-39 6000 7000 7300
40-44 6000 7000 7000
45-49 6000 7000 6900
50-54 5000 7000 7400
55-59 4000 6000 6100
60-64 4000 5000 4800
65-69 3000 4000 4100
70-74 2000 3000 3900
75-79 1000 2000 3500
80-84 500 1000 2400
85+ 500 1000 1900
Total 100000 100000 100000

Kumulert risiko
Kumulert insidens/dødelighet er sannsynligheten eller risikoen for at en person får/dør av en gitt sykdom i et gitt aldersintervall i en bestemt tidsperiode. Når det dreier seg om kreft og fra alder 0, uttrykkes ”kumulert risiko” som det antall nyfødte barn (av 100 eller 1000), som forventes å utvikle/dø af den gitte kreftform før de fyller 75 år (eller 80, 85). Man forutsetter at de hadde samme risiko for å få kreft/dø av kreft som befolkningen i den gitte periode og man ser vekk fra andre dødsårsaker. På samme måte som de aldersstandardiserte rater så kan den kumulerte risiko anvendes når en vil sammenligne populasjoner med forskellig alderssammensetning.

Standard error / standardfeil
Standardfeil til en rate er et mål for den tilfeldige variasjon av raten.

Konfidensintervall
Intervallet av verdier som har en apriori sannsynlighet for å inneholde den ukjente sanne rate eller trend. 95 % (p-verdi = 0.05) og 99 % (p-verdi = 0.01) konfidens intervaller er de mest brukte.

Estimert årlig prosent endring (EAPC – Estimated Annual Percent Change)
Den estimerte årlige endring i prosent brukes til å beskrive størrelsen i endring av trenden ved å tilpasse en enkel regresjonsmodell til logaritmen av den aldersstandardiserte rate (ASR). Det er den gjennomsnittlige årlige endring i ASR i den valgte tidsperiode.

NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.