NORDCAN databasen (8.1, 06.2018)
Tilgjengelige data
LandInsidensDødelighetPrevalensOverlevelse*
Norden1960-20151953-20151980-2015-
Danmark, nasjonal1943-20151951-20151963-20151966-2015
Danmark, regional1971-20151971-20151991-2015-
Færøyene1960-20151983-2013--
Finland, nasjonal1953-20151953-20151973-20151966-2015
Finland, regional1953-20151953-20151973-2015-
Grønland1968-20151983-2015--
Island, nasjonal1955-20151951-20151975-20151966-2015
Island, regional1971-20151971-20151991-2015-
Norge, nasjonal1953-20151953-20151973-20151966-2015
Norge, regional1953-20151953-20151973-2015-
Sverige, nasjonal1960-20151952-20151980-20151966-2015
Sverige, regional1970-20151970-20151990-2015-
*Data er gjort opp på 5-års perioder
Database versjonshistorikk
Merknader
1. Advarsel: Koding av kreftforekomst og kreftdødelighet kan variere mellom land, spesielt i de tidlige år. Vi har forsøkt å konvertere data fra de nasjonale kreft- og dødsårsaksregistre til datasett som følger internasjonale regler som beskrevet i fotnotene nedenfor. Noen forskjeller, på grunn av forskjellig koding, kan fortsatt være til stede. Noen av de kjente problemer er også beskrevet nedenfor.
2. Insidensdata ble levert av de nasjonale kreftregistrene. I samarbeid med registrene ble data først omkodet til ICD-O-3. IARCcrgTools programmet ble brukt i omkodingsprosessen til ICD-O-3 og deretter til ICD-10 og til å telle multiple krefttilfeller i samme organ som kun ett tilfelle (i følge IARC/IACR regler, 2004). Til sist er data konvertert til NORDCAN “gruppene”. Dette kan bety at tallene fra NORDCAN ikke stemmer overens med de tall som tidligere er publisert fra de nasjonale kreftregistrene eller i internasjonale studier som Cancer Incidence in Five Continents.
  Insidens av blærekreft er ikke nødvendigvis sammenlignbar mellom de nordiske landene. Årsaken er varierende kodepraksis for ikke-invasive tumorer (papillomer) over tid. Fra versjon 7.0 (desember 2014) og for Finland fra versjon 7.1 er ytterligere koder (ICD-10: D30.1, D41.1-3, D41.5-9) inkludert i definisjonen. For Finland var kodene D09.0+D41.4 også med fra versjon 7.0.
  Insidens av kreft i hjerne og sentralnervesystem er ikke nødvendigvis sammenlignbar mellom de nordiske land, da godartede eller uspesifiserte tumorer kan være inkludert i noen land og ikke i andre. Fra versjon 7.0 (desember 2014) er ytterligere koder (ICD-10: D35.2-4, D44.3-5) inkludert i definisjonen.
  Insidens av non-melanom hudkreft før 1978 er ikke sammenlignbar mellom Danmark og de øvrige nordiske land, da Danmark som eneste land inkluderer basalcellecarcinomer i perioden 1943-1977.
  Gruppen «Alle kreftformer» er ikke sammenlignbar mellom landene før 1978 fordi Danmark som eneste land inkluderer basalcellekarsinomer i perioden 1943-1977.
  I Danmark er det en endring i forekomst av prostatakreft fra 2004 fordi kun registreringer fra patologiregisteret ble inkludert i kreftregisteret fra dette tidspunkt.
  For leppe, munnhule og svelg er det fra versjon 7.0 (desember 2014) nye undergrupper basert på klassifikasjonen i TNM-manualene for årene fra og med 1978 (1971 for kartene over kreftforekomst).
  For leukemi finnes syv undergrupper fra 1978.
  To nye grupper: «Andre spesifiserte» og «Ukjente og dårlig definerte» vises fra 1978 og på kart for kreftforekomst fra 1971. Disse kreftformer har tidligere kun inngått som en del av gruppen «Alle kreftformer».
  ”Myelodysplastiske syndromer” og ”Myeloproliferative sykdommer” er nye grupper fra versjon 8.0 (december 2017). Det er sykdommer som i ICD-O-3 ble reklassifisert som invasive kreftsykdommer. ”Myelodysplastiske syndromer” var i tidligere versjoner inkludert som en del av gruppen ”Andre spesifiserte”, bortsett fra for Danmark. Deler av ”Myeloproliferative sykdommer” var inkludert i ”Ukjent og dårlige definerte”, med unntak av Danmark, mens resten har ikke tidligere vært inkludert i NORDCAN. Anvendelsen av disse kodene startet på forskjellige tidspunkter i de ulike registrene, og derfor kan de første årene ikke sammenliknes på tvers av landene. Fra versjon 8.0 er det også dannet en ny gruppe med betegnelsen ”Andre maligne hematologiske sykdommer”. Tilfellene er hentet fra gruppene ”Non-Hodgkin lymfom”, ”Andre spesifiserte” og ”Ukjente og dårlig definerte”. Sammen med de to andre nye gruppene, lymfomer og leukemier kan disse non-solide krefttilfellene samles i gruppen ”Maligne hematologiske sykdommer”.
  Det svenske kreftregisteret leter ikke etter krefttilfeller i dødsårsaksregisteret med etterfølgende verifisering av kreftopplysninger i andre registre, slik de øvrige kreftregistrene i Norden gjør. Svenske insidensrater kan derfor være for lave, spesielt for eldre aldersgrupper og for kreftformer med høy dødelighet. Dette kan resultere i for optimistisk overlevelse da insidente krefttilfeller med kort overlevelse ikke blir inkludert. Lunge- og bukspyttkjertelkreft er eksempler på kreftformer hvor svenske insidensrater ikke er direkte sammenlignbare med insidensrater i andre nordiske land, og det anbefales å bruke dødelighetsrater for sammenligninger.
  En ny undergruppe «Alle kreftformer untatt annen hud, bryst og prostata» er introdusert i versjon 7.1 (juni 2015). Siden det er variasjoner i bruk av PSA ved diagnostikk av prostatakreft og fordi mammografiscreening er introdusert på ulike tidspunkt, kan denne undergruppen være mer valid ved sammenligning av insidens og overlevelse over tid og mellom ulike land.
3. Dødelighetsdata ble først konvertert til ICD-10 og deretter til NORDCAN-gruppene. Data er basert på de nasjonale dødsårsaksregistrene. I Finland er dødelighetsdata basert på en kreftregistervariabel, som angir om pasienten døde av den registrerte kreftformen eller ikke.
  Antall kreftdødsfall i Danmark fra 2007 er for lave, 3-4% av dødsfallene i perioden 2007-2013 mangler dødsårsak, og for noen av dem kan kreft være underliggende dødsårsak.
  Dødelighetstall for kreft i brysthinnen mangler for de første årene og frem til 1960 for Danmark og Sverige, 1968 for Norge og 1972 for Island er dødelighetsraten derfor satt til 0. Fra versjon 8.0 er koden C45.9 også inkludert i denne gruppen, da en del av dødsfallene ellers ikke ville ha blitt klassifisert som dødsfall etter brysthinnekreft.
  Galleblæredødelighet mangler for de tidlige år, her satt til 0 inntil 1960 for Danmark og Sverige, 1957 for Island, og 1968 for Norge.
4. Prevalens er beregnet for hvert land på basis av oppfølgingen av hver kreftpasient med hensyn på død eller utvandring ved hjelp av sammenkobling av Kreftregisteret og Folkeregisteret.
5. Overlevelsesdataene stammer fra prosjektet “The survival of cancer patients diagnosed 1964-2008 in the Nordic countries” som opprinnelig ble publisert i Acta Oncologica 2010 issue 5, supplert med 1-års overlevelse og kohort-oppfølging til utgangen av 2012. Linker til artiklene kan finnes via a href="http://www.ancr.nu/cancer-data/cancer-survival/" target="_blank">www.ancr.nu/cancer-data/cancer-survival/.
  Finsk overlevelse er fra versjon 7.1 (juli 2015) 1-2 % høyere for alle år enn i tidligere versjoner, dette gjelder helt tilbake til 1960-årene. Det skyldes at krefttilfeller basert bare på obuksjoner blir ekskludert fra analysene, samt at emigrerte kreftpasienter blir inkludert frem til emigrasjonsdagen og ellers en generell kvalitetsforbedring av diagnosedatoer og sluttoppfølgingsdatoer i det finske Kreftregisteret.
  ”Brystkreft” for menn og ”pharynx, dårlig definert”, telles ikke med i antall tilfeller for gruppen ”Alle cancere” og andre samlegrupper for overlevelse. Antall tilfeller i kvalitetstabeller for overlevelse og insidens skiller seg derfor med antall fra disse gruppene.
6. I kartene over kreftforekomst er foreløpig ikke de nye kodene for «Blære og urinrør» (ICD-10 D30.1, D41.1-3, D41.5-9) og «Hjerne og øvrige nervesystem» (ICD-10 D35.2-4, D44.3-5) inkludert, og insidensnivåene kan derfor være for lave for disse gruppene.
7. Databasen er organisert etter land, datatype (insidens, dødelighet, prevalens og overlevelse), år eller periode (overlevelsesdata), kreftform, kjønn og aldersgruppe. NORDCAN databasen inneholder ikke. opplysninger på individ-nivå.
8. Data fra Færøyene og Grønland er nye og skal derfor betraktes som foreløpige. Data fra disse landene er ikke inkludert i samlegruppen "Norden".
9. Siden enkelte personer ikke har opplysninger om region, kan summen av regionale tall kan være lavere enn de nasjonale tallene.

Data er konvertert i NORDCAN-sekretariatet. Tilrettelegging av data til internettversjonen er foretatt i Section of Cancer Surveillance (CSU) i IARC.

Det er over tid brukt forskjellige klassifikasjonssystemer ved koding av insidens og dødelighet. Ved skifte kan større sprang i insidens og dødelighetsrater forekomme på grunn av ikke-sammenlignbar koding mellom forskjellige ICD-versjoner (f.eks. leverkreft) og/eller mangelfull konvertering. Tabellene nedenfor viser for de enkelte land i hvilke tidsrom de forskjellige ICD versjoner er brukt i kodingen.

Årstallene ICD-versjoner er brukt i koding av kreftinsidens for hvert land
Land ICD-7 ICD-9 ICD-O-1 ICD-O-2 ICD-O-3
Danmark 1943-1977 - 1978-2003 - 2004-d.d.
Færøyene - - - 1960-d.d. -
Finland 1952-d.d. - - - -
Island 1955-1979 1980-1982 1983-1990 1991-2002 2003-d.d.
Norge 1952-1992 - - 1993-d.d. -
Sverige 1958-1992 - - 1993-2004 2005-d.d.

Mer spesifikke detaljer om kodingen tilbake i tid kan ses i rapport om kreftregistreringen i de nordiske land: Survey of the Nordic cancer registries på side 11. Rapporten kan lastes ned fra http://www.ancr.nu/cancer-data/cancer-registry-survey/

Årstallene ICD-versjoner er brukt i koding av dødelighet for hvert land
Land ICD-6 ICD-7 ICD-8 ICD-9 ICD-10
Danmark 1951-1957 1958-1968 1969-1993 - 1994-d.d.
Færøyene - - 1991-1993 - 1994-d.d.
Finland - 1952-1968 1969-1986 1987-1995 1996-d.d.
Island - 1951-1970 1971-1980 1981-1995 1996-d.d.
Norge 1951-1957 1958-1968 1969-1985 1986-1995 1996-d.d.
Sverige 1952-1959 1960-1968 1969-1986 1987-1996 1997-d.d.


Spørsmål om datakilder og metoder stilles direkte til Sekretariatet for NORDCAN, Kræftens Bekæmpelse, Afdeling for Forebyggelse og Dokumentation, Strandboulevarden 49, DK-2100 København Ø. Att. G. Engholm (gerda@cancer.dk) eller H.H. Storm (hans@cancer.dk) eller til den nasjonale representanten (for Norge: Tom Børge Johannesen – Tom.Borge.Johannesen@kreftregisteret.no).


NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.