NORDCAN-tietokanta (Versio 7.3, 07.2016)
Tiedon kattavuus
MaaIlmaantuvuusKuolleisuusPrevalenssiElossaololuvut*
Kaikki Pohjoismaat1960-20141953-20141980-2014-
Tanska, Koko maa1943-20141951-20141963-20141965-2014
Tanska, Alueittain1971-20141971-20141991-2014-
Färsaaret1960-20141983-2013--
Suomi, Koko maa1953-20141953-20141973-20141965-2014
Suomi, Alueittain1953-20141953-20141973-2014-
Grönlanti1968-20141983-2014--
Islanti, Koko maa1955-20141951-20141975-20141965-2014
Islanti, Alueittain1971-20141971-20141991-2014-
Norja, Koko maa1953-20141953-20141973-20141965-2014
Norja, Alueittain1953-20141953-20141973-2014-
Ruotsi, Koko maa1960-20141952-20141980-20141965-2014
Ruotsi, Alueittain1970-20141970-20141990-2014-
*Saatavilla syöpädiagnoosivuoden 5-vuotisjaksoina
Versio
Huomautuksia

1. Huom. Uusien syöpien ja varsinkin syöpäkuolemien koodaus vaihtelee eri maissa etenkin menneinä vuosikymmeninä. Vaikka koodausperiaatteiden eroja on pyritty korjaamaan NORDCAN-tietokantaa koottaessa, esimerkiksi alla kuvatuissa tapauksissa eroja on yhä jäljellä.
2. Kansallisten syöpärekisterien ilmaantuvuustiedot muunnettiin NORDCAN-luokiksi. Saman henkilön useammat syövät laskettiin yhtenäisellä tavalla IARC:n laskentaperiaatteiden mukaan. Tästä johtuen lukumäärät voivat joiltakin osin erota muualla julkaistuista.
  Virtsarakkosyövän luvut eivät ole vertailukelpoisia eri maiden välillä, koska ei-invasiivisten kasvainten rekisteröintikäytännöt vaihtelevat. Versiosta 7.0 (joulukuu 2014) ja Suomen osalta versiosta 7.1 eteenpäin rakkosyöpiin laskettiin mukaan ICD-10 -koodit D30.1, D41.1-3 ja D41.5-9. Suomen osalta versiossa 7.0 uusia ICD-10 -koodeja olivat myös D09.0+D41.4.
  Aivo- ja keskushermostosyövän luvut eivät ole välttämättä vertailukelpoisia eri maiden välillä, koska hyvänlaatuisten ja kasvutaipumukseltaan epävarmojen kasvainten rekisteröintikäytännöt vaihtelevat. Versiosta 7.0 (joulukuu 2014) eteenpäin aivosyöpien laskettiin myös ICD-10 -koodit D35.2-4 ja D44.3-5.
  Ihosyövän (ei-melanooma) ja ”Kaikki syövät” osalta Tanskan luvut eivät ole vertailukelpoisia muiden maiden lukuihin, koska Tanskassa ei-melanooma ihosyöpiin on laskettu myös tyvisolusyövät (basalioomat) vuosina 1943-1977.
  Tanskan eturauhassyöpäilmaantuvuudessa näkyy NORDCAN-versiosta 5.1 alkaen hyppäys vuonna 2004. Selitys on se, että eturauhassyöpiä ryhdyttiin rekisteröimään pelkästään patologian ilmoitustietojen perusteella.
  Huuli-, suu- ja nielusyöpien luokitus muuttui NORDCAN-versioon 7.0 vastaamaan TNM-manuaalin primaaripaikkajaottelua. Uudistettujen luokitusten mukaiset jaottelut ovat käytössä ilmaantuvuustaulukoissa vuodesta 1978 alkaen mutta syöpäilmaantuvuuskartoissa jo vuodesta 1971 alkaen.
  Leukemia luokitellaan versiosta 7.0 alkaen seitsemään alaluokkaan lukuun ottamatta Ruotsia. Tiedot on saatavilla vuodesta 1978.
  Versiosta 7.0 alkaen mukana ovat primaaripaikkaluokat “Muut määritellyt” ja “Tuntematon ja määrittelemätön”. Nämä luokat ovat käytössä ilmaantuvuustaulukoissa vuodesta 1978 ja -kartoissa vuodesta 1971 alkaen.
  Ruotsin Syöpärekisteri ei käytä kuolintodistuksia syöpärekisterin tietoja täydentävänä lähteenä, eikä yritä jäljittää kuolintodistuksessa mainittua syöpätapausta muista rekisterilähteistä. Tämä voi näkyä alhaisempana syöpäilmaantuvuutena Ruotsissa erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä ja sellaisissa syöpätyypeissä, joihin liittyy korkea kuolleisuus. Myös elossaololuvut voivat olla muita maita parempia, mikäli uusia lyhyen elinajanodotteen syöpätapauksia puuttuu. Keuhkosyöpä ja haimasyöpä ovat esimerkkejä syöpätyypeistä, joissa Ruotsin ilmaantuvuusluvut eivät ole suoraan verrattavissa muihin Pohjoismaihin. Vertailuun suositellaan käytettäväksi kuolleisuuslukuja.
  Uusi alaryhmä “Kaikki syövät paitsi ihon ei-melanoomat, rinta- ja eturauhassyövät” lisättiin versioon 7.1 (heinäkuu 2015). PSA-testin käyttö eturauhassyövän diagnostiikassa vaihtelee ja rintasyövän seulontaohjelmat (mammografia) ovat käynnistyneet eri aikoina. Tästä johtuen uusi alaryhmä voi olla kelvollisempi verrattaessa syövän ilmaantuvuutta ja elossaololukuja eri ajanjaksoina ja eri maiden välillä.
3. Kuolleisuusluvut laskettiin vastaavalla tavalla joko virallisista kuolleisuusluvuista tai (Suomessa) syöpärekisterin tuottamista syöpäkuolleisuusluvuista.
  Tanskan syöpäkuolleisuusluvut vuodesta 2007 lähtien ovat hieman liian alhaisia, koska 3-4% Tanskan kuolintodistuksista vuosina 2007-2013 puuttui kuolemansyy, ja osassa näistä tapauksista puuttuva kuolemansyy on syöpä.
  Sappirakkosyövän kuolleisuusluvut puuttuvat vuoteen 1957 asti Islannista, vuoteen 1960 asti Tanskasta ja Ruotsista, ja vuoteen 1968 asti Norjasta. Ne näkyvät tulosteissa nollina.
  Keuhkopussin syövän kuolleisuusluvut puuttuvat vuoteen 1960 asti Tanskasta ja Ruotsista, ja vuoteen 1968 asti Norjasta. Ne näkyvät tulosteissa nollina.
4. Vallitsevuus (prevalenssi) on tiettynä ajankohtana elossa olevien aiemmin syöpään sairastuneiden henkilöiden määrä.
5. Elossaolo-osuustiedot pohjautuvat projektin “The survival of cancer patients diagnosed 1964-2003 in the Nordic countries” tuloksiin, jotka on julkaistu alun perin Acta Oncologica -lehden numerossa 5 vuonna 2010 (ks. www.ancr.nu/cancer-data/cancer-survival/). NORDCAN:ssa on alkuperäisjulkaisun tulosten lisäksi 1-vuotiselossaolo-osuudet sekä perinteisellä kohorttimenetelmällä lasketut 1-vuotiselossaolo-osuudet viimeiseltä 5-vuotisjaksolta.
  Ruotsissa syöpäpotilaiden kuolemaa tai maastamuuttoa seurattiin vuoden 2013 loppuun. Muiden maiden osalta seuranta ulottuu vuoden 2014 loppuun.
  Versiosta 7.1 lähtien Suomen suhteelliset elossaololuvut ovat kaikkien syöpälajien ja vuosien osalta (takautuvasti aina 1960-luvulle asti) keskimäärin 1-2 prosenttiyksikköä korkeampia kuin aiemmissa versioissa. Tämä johtuu siitä, että elossaololukujen laskennassa on jätetty huomiotta aiempaa enemmän syöpätapauksia, jotka on rekisteröity pelkän kuolintodistuksen tai ruumiinavauksessa todetun sattumalöydöksen perusteella.

Lisää tarkempia huomautuksia löytyy ”NORDCAN-tietokanta” välilehdeltä.

6. Syöpäkarttojen tekoon käytetystä aineistosta puuttuivat yllä mainitut rakko- ja aivosyövän D-koodit kaikista Pohjoismaista, joten ilmaantuvuusluvut ovat hieman pienempiä kuin NORDCAN-taulukoiden vastaavat luvut.
7. Tietokanta on jaoteltu maan, tietotyypin (ilmaantuvuus, kuolleisuus, vallitsevuus, elossaolo-osuudet), vuoden/vuosijakson, syöpälajin, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. NORCAN-tietokanta ei sisällä yksilötason aineistoa.
8. Färsaarten ja Grönlannin uusia syöpätilastoja on syytä pitää ennakkotietoina. Näitä tietoja ei lasketa Pohjoismaiseen summaluokkaan.
9. Koko maan luku voi olla isompi kuin alueiden summa, koska asuinpaikkatieto puuttuu pieneltä joukolta syöpäpotilaita.
10. Ihosyövän (ei-melanooma) Tanskan luvut eivät ole vertailukelpoisia muiden maiden välillä, koska Tanskassa niihin on laskettu myös basaalisolukarsinoomat (tyvisolusyövät).
11. Färsaarten uusia syöpätilastoja on syytä pitää ennakkotietoina. Färsaarten tietoja ei lasketa Pohjoismaiseen summaluokkaan.
12. Koko maan luku voi olla isompi kuin alueiden summa, koska asuinpaikkatieto puuttuu pieneltä joukolta syöpäpotilaita.

Koska Pohjoismaissa syöpien koodauksessa on vaihdettu kansainvälisen tautinimikkeistön versiota, saumapaikoissa voi esiintyä hyppäyksiä siirtymäkohdissa.
ICD-versioden käyttövuodet syöpien ilmaantuvuuslukujen koodauksessa
Maa ICD-7 ICD-9 ICD-O-1 ICD-O-2 ICD-O-3
Tanska 1943-1977 - 1978-2003 - 2004+
Färsaaret - - - 1960+ -
Suomi 1952 noin 2006 - - - noin 2007+
Islanti 1955-1979 1980-1982 1983-1990 1991-2002 2003+
Norja 1952-1992 - - 1993+ -
Ruotsi 1958-1992 - - 1993-2004 2005+
ICD-versioden käyttövuodet virallisten syöpäkuolleisuuslukujen koodauksessa
Maa ICD-6 ICD-7 ICD-8 ICD-9 ICD-10
Tanska 1951-1957 1958-1968 1969-1993 - 1994+
Färsaaret - - 1991-1993 - 1994+
Suomi - 1952-1968 1969-1986 1987-1995 1996+
Islanti - 1951-1970 1971-1980 1981-1995 1996+
Norja 1951-1957 1958-1968 1969-1985 1986-1995 1996+
Ruotsi 1952-1959 1960-1968 1969-1986 1987-1996 1997+

Tiedon keräystapaa koskeviin kysymyksiin vastaa englanniksi NORDCAN-sihteeristö (G. Engholm: gerda@cancer.dk tai H.H. Storm: hans@cancer.dk) tai suomeksi M. Leinonen (Maarit.Leinonen@cancer.fi).


NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - Kaikki oikeudet pidätetään.