Ordliste over statistiske termer
Incidens
Incidens er antal nye kræfttilfælde i en given periode i en given befolkning. Det er cancerregistrene, der løbende indsamler oplysninger om nye tilfælde af kræft. Incidensen kan udtrykkes som et absolut antal tilfælde per år eller som en rate per 100 000 personer per år (se alders-specifik rate og ASR nedenfor). Raten kan bruges som en tilnærmelse til den gennemsnitlige risiko for at udvikle kræft.

Dødelighed
Dødelighed er antal dødsfald i en given periode i en given befolkning. Det kan udtrykkes som et absolut antal dødsfald per år eller som en rate per 100 000 personer per år.

Overlevelse 
Relativ overlevelse er defineret som den observerede overlevelse for en gruppe patienter divideret med den forventede overlevelse for en tilsvarende gruppe personer i befolkningen, der ikke har den pågældende kræftdiagnose, men ellers har samme karakteristika som gruppen af patienter med hensyn til køn, alder og kalendertid på diagnosetidspunktet. Det kan tolkes som sandsynligheden for at en kræftpatient overlever hvis man ser væk fra andre dødsårsager. NORDCAN bruger generelt kohorte-overlevelsesmetoder og følger patienter med hensyn til død i 1 eller 5 år efter diagnose, for bryst og prostatakræft desuden 10 år. I de senere perioder kan ikke alle patienter følges 5 eller 10 år, og beregningerne supplerer med overlevelseserfaringer fra patienter der er diagnosticeret tidligere år, kaldet hybrid-metoder. Aldersstandardisering bruger de internationale cancer overlevelsesstandarder (ICSS).

Internationale Cancer Overlevelses Standarder (ICSS). Tre standard vægtfordelinger (W) til aldersstandardisering som brugt i det Nordiske cancer overlevelses studie 1964-2003.
Standard ICSS 3 ICSS 2 ICSS 1
Karakteristik Unge voksne Lille alders afhængighed Ældre
% af kræfttilfælde 2.5 10.2 87.3
Kræft former Testikel, Hodgkins lymfom Akut leukæmi Knogle Modermærke, livmoderhals, hjerne, skjoldbruskkirtel, bindevæv Andre former + summations grupper
Alders grupper og vægte (W) i % Alder W Alder W Alder W Alder W Alder W
0-29 31 0-29 31 0-29 7
30-39 21 30-39 13
40-49 13 30-49 34 40-49 16 0-49 36 0-49 12
50-59 19 50-59 17
50-69 20 50-69 20 50-69 41 60-69 22 60-69 27
70-79 10 70-79 16 70-79 29
70-89 15 80-89 5 70-89 23 80-89 7 80-89 15
90+ 0 90+ 0 90+ 0 90+ 0 90+ 0

Prævalens 
Prævalensen af en given kræftform defineres som antallet af personer i en given befolkning, der ved udgangen af et år lever med den bestemte kræftdiagnose, de overlevende. Hvis en person har haft mere end en kræftdiagnose, tæller hver enkelt kræftform med fra det tidspunkt, diagnosen blev stillet. I gruppen bestående af ”Alle kræftformer bortset fra almindelig hudkræft” tæller personen med fra den første kræftdiagnose, han eller hun fik. Total prævalens angiver antal kræftpatienter, der er i live ved slutningen af et givet år - uanset hvornår de fik stillet diagnosen og uanset, om de stadig er i behandling eller bliver betragtet som helbredte. Partiel prævalens begrænser antallet af kræftpatienter til de personer, der er diagnosticeret indenfor en given periode. Partiel prævalens er et meget anvendeligt mål for kræftbyrden. NORDCAN viser prævalensen for kræfttilfælde diagnosticeret inden for 1, 3, 5, 10 år eller totalt. Disse tidsrum kan være relevante for forskellige faser af kræftbehandlingen, nemlig primær behandling (1 år), klinisk kontrolforløb (3 år) eller helbredelse (5 år). Patienter der stadig er i live 5 år efter diagnosetidspunktet, bliver ofte i statistisk forstand betragtet som helbredte, fordi deres dødelighed svarer til resten af befolkningens. Der er dog undtagelser, særligt hvad angår brystkræft. Prævalens angives både som antal og som befolkningsandel per 100 000 personer. Alders-standardiserede prævalensandele kan anvendes når man vil sammenligne prævalensen af en kræftsygdom mellem lande. Der kan vælges mellem de aldersstandarder som også anvendes for incidens og dødelighed: Verden (W), europæisk (E) og nordisk (N).

Population under risiko
Den del af befolkningen, som er under risiko for at få en given kræftform. Den defineres på baggrund af demografiske data som bopæl, køn, aldersgruppe osv. ”År under risiko” tælles i personår.

Alders-specifik rate
Den alders-specifikke rate er beregnet ved at dividere det observerede antal ny kræfttilfælde eller kræftdødsfald i en given aldersgruppe og tidsperiode med det tilsvarende antal personår fra populationen under risiko i samme aldersgruppe og tidsperiode. Når der er tale om kræft, angives resultatet ofte som en årlig rate per 100 000 personår. I NORDCAN bruges 5 års aldersgrupper (højeste gruppe 85+).

Rå rate
Data for incidens eller dødelighed bliver ofte vist som rater. For en given kræftform og population beregnes den rå rate (crude rate) ved at dividere antal nye kræfttilfælde eller kræftdødsfald i en given periode med det tilsvarende antal personår fra populationen under risiko. Når der er tale om kræft, angives resultatet oftest som en årlig rate per 100 000 personår.

ASR (alders-standardiseret rate)
En alders-standardiseret rate (ASR) er et samlet mål for den rate, som en befolkningsgruppe (population) ville have, hvis den havde en standard aldersstruktur. Standardisering er nødvendig når man skal sammenligne flere populationer med forskellig aldersstruktur, fordi alder har en så stor betydning for risikoen for at få kræft. ASR er et vægtet gennemsnit af de aldersspecifikke rater; vægtene er taget fra aldersfordelingen af standard populationen. Den mest almindeligt brugte standard population er World Standard Population. Den beregnede incidens- eller dødelighedsrate kaldes verdens standardiseret incidens- eller dødelighedsrate. Den angives også per 100 000. Den europæiske standard bliver også jævnligt brugt, og NORDCAN giver mulighed for at vælge en nordisk standard, som er alderssammensætningen i NORDCAN populationen i 2000.

Aldersfordeling af standard populationerne brugt til aldersstandardisering i NORDCAN (per 100 000)
Aldersgruppe Verden
ASR (W)
Europæisk
ASR (E)
Nordisk
ASR (N)
0-4 12000 8000 5900
5-9 10000 7000 6600
10-14 9000 7000 6200
15-19 9000 7000 5800
20-24 8000 7000 6100
25-29 8000 7000 6800
30-34 6000 7000 7300
35-39 6000 7000 7300
40-44 6000 7000 7000
45-49 6000 7000 6900
50-54 5000 7000 7400
55-59 4000 6000 6100
60-64 4000 5000 4800
65-69 3000 4000 4100
70-74 2000 3000 3900
75-79 1000 2000 3500
80-84 500 1000 2400
85+ 500 1000 1900
Total 100000 100000 100000

Kumuleret risiko
Kumuleret incidens/dødelighed er sandsynligheden eller risikoen for at en person får/dør af en given sygdom i et givet aldersinterval i en bestemt tidsperiode. Når det drejer sig om kræft og fra alder 0, udtrykkes ”kumuleret risiko” som det antal nyfødte børn (ud af 100), der forventes at udvikle/dø af den givne kræftform før de fylder 75 år (eller 80, 85). Man forudsætter, at de havde samme risiko for at få kræft/dø af kræft som befolkningen i den givne periode og man ser væk fra andre dødsårsager. Ligesom de aldersstandardiserede rater kan den kumulerede risiko anvendes, når man vil sammenligne populationer med forskellig alderssammensætning.

Standard error
Standard error på en rate er et mål for den tilfældige variation af raten.

Konfidensinterval
Intervallet af værdier, der har en specificeret sandsynlighed for at indeholde den ukendte sande rate eller trend. 95 % (p-værdi = 0.05) og 99 % (p-værdi = 0.01) konfidensintervaller er de mest brugte.

Estimeret årlig procent ændring (EAPC, Estimated annual percentage change)
Den estimerede årlige ændring i procent bruges til at beskrive størrelsen i ændringen af trenden ved at fitte en simpel regressionsmodel til logaritmen af den aldersstandardiserede rate. Det er den gennemsnitlige årlige ændring i rate i den valgte tidsperiode.

NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - Alle rettigheder reserveres.