NORDCAN databasen (8.1, 06.2018)
Tilgængelige data
LandIncidensDødelighedPrævalensOverlevelse*
Norden1960-20151953-20151980-2015-
Danmark, national1943-20151951-20151963-20151966-2015
Danmark, regional1971-20151971-20151991-2015-
Færøerne1960-20151983-2013--
Finland, national1953-20151953-20151973-20151966-2015
Finland, regional1953-20151953-20151973-2015-
Grønland1968-20151983-2015--
Island, national1955-20151951-20151975-20151966-2015
Island, regional1971-20151971-20151991-2015-
Norge, national1953-20151953-20151973-20151966-2015
Norge, regional1953-20151953-20151973-2015-
Sverige, national1960-20151952-20151980-20151966-2015
Sverige, regional1970-20151970-20151990-2015-
*Data findes opgjort på 5-års perioder
Versions historie
Noter

1. Advarsel: Kodning af nye tilfælde af kræft og kræft dødelighed kan variere mellem lande, specielt i de tidlige år. Vi har forsøgt at konvertere data fra de nationale cancer- og dødsårsagsregistre til datasæt der følger internationale regler som beskrevet i noterne nedenfor. Nogle forskelle, på grund af forskellig kodning, kan stadig være til stede. Nogle af de kendte problemer er også beskrevet nedenfor.
2. Incidens data blev leveret af de nationale cancerregistre. I samarbejde med registrene blev data først omkodet til ICD-O-3. IARCcrgTools programmet blev brugt i omkodningsprocessen til ICD-O-3 og bagefter til ICD-10 og til at tælle multiple kræfttilfælde i samme organ som kun én cancer (efter IARC/IACR regler, 2004). Til sidst er data konverteret til NORDCAN grupperne. Dette kan betyde, at tallene fra NORDCAN ikke stemmer overens med de tal, der tidligere er publiceret fra de nationale cancerregistre eller i internationale studier som Cancer Incidence in Five Continents.
  Incidens af blære-kræft er ikke nødvendigvis sammenlignelig mellem de nordiske lande, da kodepraksis varierer over tid for ikke-invasive tumorer(papillomer). Fra version 7.0 (december 2014) og for Finland fra version 7.1 er yderligere koder (ICD-10: D30.1, D41.1-3, D41.5-9) inkluderet i definitionen. For Finland var koderne D09.0+D41.4 nye fra version 7.0.
  Incidens af kræft i hjerne og central nerve systemet er ikke nødvendigvis sammenlignelig mellem de nordiske lande, da godartede eller uspecificerede tumorer kan være inkluderet. Fra version 7.0 (december 2014) er yderligere koder (ICD-10: D35.2-4, D44.3-5) inkluderet i definitionen.
  Incidens af anden (ikke-modermærke) hudkræft er før 1978 er ikke sammenlignelig mellem Danmark og de øvrige nordiske lande, da Danmark som det eneste land inkluderede basal celle hudkræft i perioden 1943-77.
  Gruppen af alle kræftformer er ikke sammenlignelig mellem alle lande før 1978 på grund af de danske problemer med ikke at kunne udskille basal celle hudkræft fra anden hudkræft før 1978.
  I Danmark er der et databrud i prostata cancer incidens fra 2004, hvor registreringer alene fra patologiregisteret blev inkluderet i cancerregisteret.
  For læbe, mundhule og svælg er der fra version 7.0 (december 2014) ny undergrupper baseret på klassifikationen i TNM-manualerne for årene fra 1978 og fra 1971 for kort over kræftforekomst.
  For leukæmi findes 7 undergrupper fra 1978.
  To nye grupper ”Andre specificerede” og ”Ukendte og dårligt definerede” vises fra 1978 og for kort over kræftforekomst fra 1971. Disse kræftformer er tidligere kun indgået som en del af alle kræftformer grupperne.
  Myelodysplastiske syndromer og Myeloproliferative sygdomme er nye grupper fra version 8.0 (december 2017). Det er sygdomme der i ICD-O-3 blev reklassificeret som invasive kræftsygdomme. Myelodysplastiske syndromer var i tidligere versioner inkluderet som en del af gruppen Andre specificerede, bortset fra for Danmark. Dele af Myeloproliferative sygdomme var inkluderet i Ukendte og dårligt definerede, igen, bortset fra Danmark, mens resten ikke tidligere har været med i NORDCAN. Anvendelsen af disse koder startede på forskellige tidspunkter i de forskellige registre og derfor kan de første år ikke nødvendigvis sammenlignes mellem lande.
Fra version 8.0 er også dannet en anden ny gruppe Andre maligne hæmatologiske sygdomme. Tilfældene er hentet fra Non-Hodgkin lymfomer, Andre specificerede og Ukendte og dårligt definerede. Sammen med de 2 andre ny grupper, lymfomer og leukæmier kan disse ikke-solide tumorer samles i gruppen Maligne hæmatologiske sygdomme.
  Fra version 8.0 er også dannet en anden ny gruppe Andre maligne hæmatologiske sygdomme. Tilfældene er hentet fra Non-Hodgkin lymfomer, Andre specificerede og Ukendte og dårligt definerede. Sammen med de 2 andre ny grupper, lymfomer og leukæmier kan disse ikke-solide tumorer samles i gruppen Maligne hæmatologiske sygdomme.
  Det svenske cancerregister søger ikke efter kræfttilfælde i dødsårsagsregisteret med efterfølgende verifikation af canceroplysninger i andre registre, som andre cancer registre i Norden gør. Svenske incidensrater kan derfor være for lave, specielt for højere aldre og for kræftformer med høj dødelighed, og kan derfor resultere i for optimistisk overlevelse, da incidente kræfttilfælde med kort overlevelse ikke bliver inkluderet. Bugspytkirtel- og lungekræft er eksempler på kræftformer hvor svenske incidensrater ikke er direkte sammenlignelige med incidensrater i andre nordiske lande, og det anbefales at bruge dødelighedsrater i sammenligninger.
  En ny undergruppe ”Alle kræftformer undtagen anden hud, bryst og prostata” er introduceret i version 7.1 (juni 2015). På grund af variation i anbefalinger om brug af PSA-tests i diagnosticering af prostatakræft og i start af mammografiscreening for brystkræft, kan denne gruppe være mere valid ved sammenligning af incidens og overlevelse over tid og mellem lande.

3. Dødelighedsdata blev først konverteret til ICD-10 og dernæst til NORDCAN grupperne. Data er baseret på de nationale dødsårsagsregistre. I Finland er dødelighedsdata baseret på en cancerregister variabel, der angiver, om patienten er død af den registrerede kræftform.
  Antal kræftdødsfald i Danmark i årene fra 2007 er for lave, 3-4% af dødsfaldene mangler registrering i dødsårsagsregisteret. For nogle af dødsfaldene kan dødsårsagen være kræft.
  Lungehindekræft dødelighed mangler de første år. Her er den sat til 0 op til 1960 for Danmark og Sverige, til 1968 for Norge og 1972 på Island. Fra version 8.0 er koden C45.9 også inkluderet i Lungehinde gruppen, da en del af dødsfaldene ellers ikke vil blive klassificeret som lungehindekræft dødsfald.
  Galdeblærekræft dødelighed mangler de første år, her er den sat til 0 op til 1960 for Danmark og Sverige, 1957 for Island og 1968 for Norge.
4. Prævalens er beregnet for hvert land på basis af opfølgningen af hver enkelt kræftpatient for død og udvandring ved hjælp af sammenkobling af cancerregisteret og CPR-registeret.
5. Overlevelsesdata stammer fra projektet “The survival of cancer patients diagnosed 1964-2003 in the Nordic countries” som oprindeligt blev publiceret i Acta Oncologica 2010 issue 5. Beregningerne er nu opdateret og suppleret med 1-års overlevelse og for nyere perioder. Links til artiklerne kan findes via www.ancr.nu/cancer-data/cancer-survival/.
  Finsk overlevelse er fra version 7.1 (07.2015) 1-2 % point højere for alle år (tilbage til 1960’rne) end i tidligere versioner. Det skyldes at patienter nu bliver ekskluderet fra overlevelsesberegningerne hvis de er identificeret fra autopsi alene, inklusion af emigrerende cancer patienter til emigrationsdagen og kvalitetsforbedring i Cancerregisteret af diagnosedatoer og datoer for slut follow-up.
  Bryst cancer hos mænd og Pharynx, dårligt defineret tælles ikke med i antal cases for entiteten Alle cancere og andre summationsgrupper for overlevelse. Antal tilfælde i kvalitetstabeller for overlevelse og incidens adskiller sig derfor med disse antal.
6. I kort over kræftforekomst er de ny koder for ”Blære og andre urinveje” (ICD-10: D09.0, D30.1, D41.1-9) og ”Kræft i hjerne og centralnervesystem” (D35.2-4, D44.3-5) endnu ikke inkluderet for noget land, og niveauerne for incidens kan derfor være lidt for lave.
7. Databasen er organiseret efter land, data type (incidens, dødelighed, prævalens og overlevelse), år eller periode (overlevelsesdata), kræftform, køn og aldersgruppe. NORDCAN databasen indeholder ikke oplysninger på individ-niveau.
8. Data fra Færøerne og Grønland er nye og skal derfor betragtes som foreløbige. Data er ikke inkluderet i samlegruppen “Norden”.
9. Summen af regionale oplysninger kan være mindre end de nationale tal, da enkelte personer ikke har oplysning om region.

Data er konverteret i NORDCAN-sekretariatet. Tilrettelægning af data til internet-versionen er foretaget i Section of Cancer Surveillance (CSU) i IARC.

Der er over tid brugt forskellige klassifikationssystemer ved kodningen af incidens og dødelighed. Større spring i incidens eller dødelighedsrater kan ske ved disse skift på grund af ikke-sammenlignelig kodning mellem forskellige ICD versioner (f.eks for lever kræft) og/eller mangelfuld konvertering. Tabellerne nedenfor viser for de enkelte lande de tidsrum, hvor de forskellige ICD versioner er brugt ved kodningen.

År for brug af ICD-versioner i kræft incidens kodningen i de enkelte lande
Land ICD-7 ICD-9 ICD-O-1 ICD-O-2 ICD-O-3
Danmark 1943-1977 - 1978-2003 - 2004 og frem
Færøerne - - - 1960 og frem -
Finland 1952-2006 - - - 2007 og frem
Island 1955-1979 1980-1982 1983-1990 1991-2002 2003 og frem
Norge 1952-1992 - - 1993 og frem -
Sverige 1958-1992 - - 1993-2004 2005 og frem

Mere specifikke detaljer om kodningen tilbage i tid kan ses i rapport om cancerregistreringen i de nordiske lande: Survey of the Nordic cancer registries på side 11. Rapporten kan downloades fra http://www.ancr.nu/cancer-data/cancer-registry-survey/

År for brug af ICD-versioner i dødeligheds kodningen i de enkelte lande
Land ICD-6 ICD-7 ICD-8 ICD-9 ICD-10
Danmark 1951-1957 1958-1968 1969-1993 - 1994 og frem
Færøerne - - 1991-1993 - 1994 og frem
Finland - 1952-1968 1969-1986 1987-1995 1996 og frem
Island - 1951-1970 1971-1980 1981-1995 1996 og frem
Norge 1951-1957 1958-1968 1969-1985 1986-1995 1996 og frem
Sverige 1952-1959 1960-1968 1969-1986 1987-1996 1997 og frem


Spørgsmål om datakilder og metoder bedes stillet til NORDCAN- sekretariatet, Kræftens Bekæmpelse, Afdeling for Forebyggelse og Dokumentation, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø. Att. G. Engholm (gerda@cancer.dk) eller H.H. Storm (hans@cancer.dk) eller til den nationale repræsentant.


NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - Alle rettigheder reserveres.